ข้อมูล กิจกรรม/โครงการ หนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน

ลำดับ
กิจกรรม/โครงการ
วัน/เวลา/สถานที่
รูปแบบกิจกรรม
ชมรม/สังกัด
1 เติมแต้มฝัน ปลูกต้นกล้าความดี 10 พ.ค.-30 ก.ย. 55 (7-9 ก.ย. 55)
/ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
ท่าแร่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ทำวัตรเช้า/เย็น
การฝึกสมาธิเบื้องต้น การทำบุญตักบาตรยามเช้า
กิจกรรมพัฒนาบ้าน/วัด เรียนรู้อาชีพ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนผ่านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
/ชุมชน กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ
ชมรมพุทธศาสนาและสมาธิ
องค์การนิสิต
2 เติมแต้มฝัน ปลูกต้นกล้าความดี 10 พ.ค.-30 ก.ย. 55 (7-9 ก.ย. 55)
/ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
ท่าแร่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ทำวัตรเช้า/เย็น
การฝึกสมาธิเบื้องต้น การทำบุญตักบาตรยามเช้า
กิจกรรมพัฒนาบ้าน/วัด เรียนรู้อาชีพ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนผ่านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
/ชุมชน กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ
ชมรมพุทธศาสน์
องค์การนิสิต
3 บริการทางวิชาชีพสัตวแพทย์
สู่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพฯ
9 มิ.ย.-30 ก.ย. 55 /
ณ บ้านปลาบู่ อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
ตรวจสุขภาพ รักษาโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้า
เปื่อยให้กับโค/กระบือ บริการวิชาการควบคุมโรคระบาด
สัตว์/โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แนวทางการเลี้ยงโค/
กระบือ ปรับปรุงคอกสัตว์
ชมรมสัตวแพทย์อาสา
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
4 ชุมชนปลอดภัย หากใส่ใจ
โรคพิษสุนัขบ้า
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 /
ณ บ้านหัวขัว อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
ตรวจสุขภาพสัตว์ ทำวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง บริการวิชาการ
ควบคุมโรคระบาดสัตว์/โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ชมรมป้องกันพิษสุนัขบ้า
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
5 อาสาพี่สอนน้อง 1 ก.ค.-15 ก.ย. 55 /
ณ บ้านดงสว่าง อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด
บริการวิชาการด้านการใช้ทักษะทางภาษาไทย เสริมสร้าง
กระบวนการรักการอ่าน กิจกรรมพาน้องเขียนเรียงความ
บทความ จดหมาย / ศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
ชมรมวรรณศิลป์
องค์การนิสิต
6 อนุรักษ์ลำน้ำชีชุมชน
บ้านท่าขอนยาง
1 ก.ค.-30 ก.ย. 55 /
ณ ชุมชนบ้านท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สำรวจสภาพปัญหาลำน้ำชี เปิดเวทีเสวนาระดมแนวคิด
เพื่อการแก้ไขดังกล่าวโดยเยาวชน / ก่อตั้งกลุ่มเยาวชน
อนุรักษ์ลำน้ำชี จัดประชุมเวทีเยาวชนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทีม / เพิ่มบทบาทเยาวชนเพื่อการพัฒนาและ
อนุรักษ์ลำน้ำชี
กลุ่มนิสิตมอน้ำชี
องค์การนิสิต
7 ค่ายเรียนรู้ระบบนิเวศชุมชนและ
การจัดสรรทรัพยากรฯ
7-8 ก.ค. 55 /
ณ บ้านดอนจาน อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
ศึกษาระบบนิเวศชุมชนเพื่อการจัดสรรทรัพยากรท้องถิ่น
/ เรียนรู้วิถีชีวิต เชิงประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี
การดำรงชีวิต อาหาร อาชีพ
ชมรม ค.คนสร้างฝัน
สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ
8 ค่ายมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อมวลชน 12-14 ก.ค. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านส้มโฮง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
เรียนรู้เรื่องราวบ้านส้มโฮง ปรับปรุงห้องสมุดและสนามเด็กเล่น
เรียนรู้วิถีชุมชน เวทีแลกเปลี่ยนจากการเรียนรู้ชุมชน ฝากตัว
เป็นลูกฮัก ซ่อมแซมจัดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่น ปรับภูมิทัศน์
สนามเด็กเล่น ทาสีห้องสมุด บายศรีสู่ขวัญ รอบกองไฟ
องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ต้นกล้าแห่งความดี เยาวชนโพธิ์มี
หนองเม็ก โนนสะอาด
12 ก.ค.-30 ก.ย. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์มีฯ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
รับฟังพระธรรมเทศนา บริการวิชาการแนะนำการเข้าห้องสมุด
/ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน / แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการทางสังคมด้านสถาบันหลักทั้ง 3 ของชาติ
ชมรมเทิดคุณธรรม
องค์การนิสิต
10 รุ่นสัมพันธ์สานฝันสู่ชุมชน 13-15 ก.ค. 55 /
ณ ชุมชนบ้านขี้เหล็ก
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านขี้เหล็ก กิจกรรมนันทนาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้บันเทิงเริงปัญญา สร้างลานสาธารณประโยชน์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เล่านิทาน วาดภาพระบายสี
เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนในชุมชน สมุนไพรเพื่อการเกษตรและสุขภาพ
การบายศรีสู่ขวัญ
ชมรมรุ่นสัมพันธ์
องค์การนิสิต
11 เรียนรู้ชุมชน ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
14-15 ก.ค. 55 /
ณ บ้านหัวหนอง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
เรียนรู้วิถีชีวิตผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชน /
สร้างบ่อเลี้ยงกบ / เสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม /
ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ
ชมรมยุวทูตนมแม่ฯ
องค์การนิสิต
12 ความรู้สุขภาพเคลื่อนที่พร้อม
เรียนรู้วิถีพอเพียง
14-15 ก.ค. 55 /
ณ บ้านเหล่าโพธิ์
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคและ
เสริมสร้างสุขภาพ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงเลี้ยงชีพตน เรียนรู้
วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน การปรับตัวให้เข้ากับชุมชน
ชมรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ
องค์การนิสิต
13 เรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 14-15 และ 21 ก.ค. 55 /
ณ บ้านดอนหน่อง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ศึกษานิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เรื่อง พืชสมุนไพร
กลุ่มอาชีพ ประวัติหมู่บ้าน ผังชุมชน การฝากตัวเป็นลูกฮัก
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับคนในชุมชน
ชมรมสานฝันคนสร้างป่า
องค์การนิสิต
14 สิ่งแวดล้อมกับการจัดสวนธรรม 15-22 ก.ค. 55 /
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
มมส และชุมชน
ปลูกต้นไม้จัดสภาพแวดล้อมในชุมชน รณรงค์สภาวะโลกร้อน
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พระพุทธศาสนา
เสริมสร้างกระบวนการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
15 กฎหมายเกษตรสู่ชุมชนบ้านฟากเลย
ตำบลแก่งศรีภูมิ
21-22 ก.ค. 55 /
ณ บ้านฟากเลย อ.ภูหลวง จ.เลย
บริการวิชาการด้านกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายชุมชน /
เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ปราชญ์ชาวบ้านแนะนำ
การทำการเกษตร การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช
ชมรมอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก
สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ
16 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
บ้านหนองแข้
21-22 ก.ค. 55 /
ณ บ้านหนองเข้ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี / เพิ่มทักษะ
กระบวนการทำงานเป็นทีม การทอเสื่อกก เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่
การทำบายศรีสู่ขวัญ การขับร้องสรภัญญะ
ชมรมมรดกอีสานใต้
องค์การนิสิต
17 ส่งเสริมภูมิทัศน์การเรียนรู้สำหรับ
เด็กเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
21-22 ก.ค. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างสติปัญญา ศาลารักการอ่าน
ป้ายประชาสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ ป้ายคติธรรม คำคม
พัฒนาภูมิทัศน์รอบโรงเรียน สนามเด็กเล่น เสาธง
ชมรมพรางเขียว
องค์การนิสิต
18 เบิ่งภูมิปัญญานำพาการเรียนรู้สู่
วิถีชุมชน
21 ก.ค.-26 ส.ค. 55 /
ณ บ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีการเสวนา / การลงมือทำร่วมกับชาวบ้าน
ด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีการดำรงตนและภูมิปัญญาของคนในชุมชน การทำบาย
ศรีสู่ขวัญ กลอนลำ สรภัญญะ แหล่อีสาน นวัตกรรมการจักรสานและ
หัตถกรรมพื้นบ้าน
ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง องค์การนิสิต
19 อนุรักษ์สิม (โบสถ์) อีสาน บ้าน
เชียงเหียน
21 ก.ค.-15 ก.ย. 55 /
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชุมชนถนนนครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกสาธารณะแก่เยาวชนและ
ชุมชนได้รู้คุณค่าของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น / จัดทำป้ายนิทรรศ
การเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของสิม ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบสิม จัดทำโมเดล
ชมรมสถาปัตย์สัญจร
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
20 วาดภาพบันทึกอาคารทรงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมเมืองฯ
21 ก.ค.-15 ก.ย. 55 /
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
มมส ชุมชนถนนนครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
บันทึกข้อมูลทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ
แก่เยาวชน สร้างคุณค่าแก่ชุมชน อนุรักษ์สภาพชุมชน เผยแพร่
ผลงานการเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ชมรมกาแฟถึกฝึกด้วยกัน
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
21 นอกหน้าต่างร่วมจิต อุทิศแรงกาย
ทอดผ้าป่าสานศรัทธาฯ
28-29 ก.ค. 55 /
ณ วัดเวฬุวัน บ้านกุดหัวช้าง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ติดตั้งพัดลม ฝากตัวเป็นลูกฮัก บำเพ็ญประโยชน์ในวัด กิจกรรมการ
ทอดผ้าป่า ถวายภัตตาหารเพล รอบกองไฟ
ชมรมนอกหน้าต่าง
องค์การนิสิต
22 อิ่มใจ อิ่มจัง กินถูกหลักโภชนาการ 1-10 ส.ค. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
บริการวิชาการด้านข้อมูลฉลาก หลักโภชนาการอาหาร กิจกรรมวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมนันทนาการwalk rally
ชมรม Food Tech
สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี
23 พิมพ์หลากสีสู่ชุมชน คุณธรรมนำใจ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
1-30 ส.ค. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่เด็กเยาวชนคนในชุมชน / ปลูกฝังคุณธรรม 
พื้นฐาน 8 ประการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ / ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
ชมรมพิมพ์หลากสี
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
24 รวมใจร่วมสร้างโรงเรียนบ้านเข็ง 4-5 ส.ค. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพ
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
สร้าง บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติม กิจกรรมซ่อมแซม
ทำนุบำรุงห้องสมุด อาคารเรียน สนามกีฬา ของโรงเรียน
โดยการมีส่วนร่วมของนิสิต ชุมชน และโรงเรียน
ชมรมถ่ายภาพเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์
องค์การนิสิต
25 สายธารปัญญาชน คนพลังสังคม
บริการวิชาการสู่ชุมชน
12-14 ส.ค. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านส้มโฮง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
เรียนรู้เรื่องราวบ้านส้มโฮง จัดทำสื่อการสอน ทำแปลงผักเพื่อ
อาหารกลางวัน ทาสีอาคารเรียน เสริมสร้างกระบวนการ
มีจิตสำนึกสาธารณะ
กลุ่มนิสิตพลังสังคม
องค์การนิสิต
26 ต่อเติมความฝันสร้างสรรค์โอกาส 17-19 ส.ค. 55 /
ณ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน โรงอาหาร ห้องมุด สนามเด็กเล่น จัดซื้อ
หนังสือใหม่เข้าห้องสมุด จัดทำหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบดิวอี้
ทำชั้นวางหนังสือใหม่ ทำป้ายนิเทศต่างๆ สื่อการเรียนรู้และการสอน
ชมรมครูบ้านนอก
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
27 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเกื้อกูล
การดำรงชีวิตของลิงแสมใน
วนอุทยานโกสัมพี
18 ส.ค. 55 /
ณ วนอุทยานโกสัมพี อำเภอ
โกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม
อบรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับลิงแสมอย่างไร ให้สมดุลและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ประโยชน์จากลิงที่ชุมชนได้รับ
และสิ่งที่ชุมชนสามารถทำให้ลิงได้ โรคติดต่อจากลิงสู่คน การป้องกัน
ทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตของลิงแสมร่วมกับ
ชุมชน
ชมรมเพื่อนสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงพิเศษ
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
28 สำนึกรักษ์เรือนพื้นถิ่น (ย่านเมืองเก่า
ถนนนครสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม)
1 ก.ย.-30 ก.ย. 55 /
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
มมส บริเวณชุมชนถนนนครสวรรค์
จังหวัดมหาสารคาม
เรียนรู้วิถีชุมชน การลงพื้นที่และทำการรังวัด ลงพื้นที่เขียนแบบทัศนียภาพ
การดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชุมชน จัดแสดงนิทรรศการภายในชุมชน
ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
29 เรียนรู้และพัฒนาชุมชน “วิถีเกษตร”
บ้านส่องเหนือ
2 ก.ย. 55 /
ณ บ้านส่องเหนือ อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
เรียนรู้และพัฒนาชุมชนด้านวิถีการเกษตร / บริการวิชาการความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่คนในชุมชน
ชมรมอาสาพัฒนา
องค์การนิสิต
30 English on tour     ชมรมครูภาษาอังกฤษ
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

สรุป 1.กลุ่มนิสิต 3 องค์กร
2.ชมรม สังกัด องค์การนิสิต 14 องค์กร
3.ชมรม สังกัด สโมสรนิสิต 13 องค์กร
รวมโครงการที่จัดส่งมามีจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ

"ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"