ข้อมูลการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2555
โครงการ “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน” จำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ
"สายมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์"
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (จำนวน 6 โครงการ)
ลำดับ โครงการ สาขา/คณะ พื้นที่ปฏิบัติงาน กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก
1 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ต.วังแสง อ.
แกดำ จ.มหาสารคาม
สถ.บ.สถาปัตยกรรม

อบต.วังแสง
อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม
1.เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ
ต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาซึ่งกัน
และกัน
เชิงปริมาณ
1. ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ชุมชนใกล้เคียง
เดินทางมาใช้งาน
โครงการ อย่างน้อย
วันละ 5-10 คน
2. เจ้าหน้าที่-หมอยา
ในศูนย์เดินทาง
มาให้บริการอย่าง
น้อยวันละ 1-3 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้สูงอายุที่เข้ามา
ใช้งานโครงการ
ได้รับข่าวสาร และ
ด้านสวัสดิการมากขึ้น
2. ผู้สูงอายุมีสถาน
ที่และกิจกรรมที่ก่อ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาซึ่งกันและ
กัน
อ.รัชนูพรรณ
คำสิงห์ศรี089-
4175567rut-
noo@
hotmail.com
2 โครงการการออกแบบสถาปัต
ยกรรมภายในและจัดสภาพ
แวดล้อมภายในพิพิธภัณฑ์
ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
ภายใน
พิพิธภัณฑ์ชุมชน
กู่กาสิงห์ บ้านกู่กาสิงห์
ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
1. เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โดยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับ
ทางชุมชน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
ทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
3. เพื่อบูรณาการการนำองค์
ความรู้ภายในห้องเรียนไปสู่
การปฏิบัติจริงในชุมชน
และนำความรู้จากโครงการ
มาถ่ายทอดสู่กระบวน
การเรียนการสอน
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนเข้าร่วมระดม
ความคิดเห็นมากกว่า
ร้อยละ 30
2. นิสิตเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอรูปแบบการ
จัดนิทรรศการภาย
ในพิพิธภัณฑ์
2. ชุมชนสามารถนำ
รูปแบบไปใช้ประโยชน์
ได้จริง
3. นิสิตได้เรียนรู้กระ
บวนการทำงาน และ
สามารถทำงาน
ร่วมกับชุมชนได้
อ.สันทนา ภิรมย์
เกียรติ081-
3747367
sanmail@
yahoo.com
3 โครงการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
พืชสมุนไพร ตำบล
วังแสง อำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม
ศป.บ.นฤมิตศิลป์ อบต.วังแสง อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม
1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายรูปแบบ
2.ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้มีความสวยงาม เพิ่ม
มูลค่าให้กับชุมชน
3.บูรณาการการเรียน
การสอนและถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน
เชิงปริมาณ
1.ชุมชน 50 คน
2.นิสิต 20 คน
เชิงคุณภาพ
1.ชุมชนเข้าใจกระบวนการ
ออกแบบและสามารถออก
แบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย
ได้เอง
2.ชุมชนและนิสิตมีส่วนร่วม
ในกระบวนการออกแบบและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และสร้างภาพลักษณ์สินค้า
ให้กับชุมชน
3.ชุมชนได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ภาพลักษณ์ตนเองและเป็นช่อง
ทางในการประชาสัมพันธ์เรื่อง
สมุนไพร
อ.ปาริชาติ
ศรีสนาม
081-4219141
na?ve_p
@
hotmail.com
4 โครงการออกแบบและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
ใช้พืชสมุนไพร ณ
โรงอบสมุนไพร
วัดป่าโชคดี
สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม โรงอบสมุนไพร
วัดป่าโชคดี บ้านโนนสำราญ ต.แวงน่าง
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

1. เพื่อสร้างแนวทาง
ในการออกแบบ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยใช้พืชสมุนไพร หรือ
พืชพื้นถิ่นให้เหมาะสม
กับการใช้งานจริง และ
เหมาะสมต่อบริบทพื้นที่
2. เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ด้านการปฏิบัติงานจริง
โดยมีการบูรณาการระ
หว่างกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
จริง กับการเตรียมตัวเพื่อ
ที่จะเรียนในวิชา
Architectural
Design 1 และวิชา
Garden
Design ที่จะทำให้
เกิดการสร้างเครือข่าย
การรวมกลุ่ม ระหว่าง
ภาควิชาการ (นิสิต
และอาจารย์) กับภาค
ประชาชน (ประชาชน
ที่เข้าใช้งานในโรงอบ
สมุนไพร/ชาวบ้านชุมชน
บ้านโนนสำราญ)
เชิงปริมาณ
-เกิดกิจกรรมการบูรณาการ
ระหว่างการเรียนการสอน
ในรายวิชา Architectural
Design 1 และวิชา Garden
Design กับการบริการวิชาการ
ที่ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์
ทางด้านพืชพรรณในงาน
ออกแบบของนิสิต รวมถึง
การเกิดการสร้างเครือข่าย
การรวมกลุ่ม ระหว่างภาค
วิชาการ กับภาคประชาชน
เชิงคุณภาพ
1.เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชน นิสิต หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.เกิดการจัดการภูมิทัศน์ และ
การเสนอแนวทางในการพัฒนา
พื้นที่ ที่นำไปใช้ประโยชน์
ได้จริงซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้พืช
พรรณในสภาพแวดล้อมจริง
และเป็นการให้แนวทาง
ในการออกแบบภูมิ
ทัศน์โดยใช้พืชสมุนไพร
ใกล้ตัวแก่ชุมชนที่จะนำ
เอาไปใช้ในครัวเรือนของ
ตนเอง โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
สุนิดา ชินณะวงศ์
5
(รอบ2)
โครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์ของเมือง
ด้วยอุปกรณ์ประกอบถนน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
สถาปัตยกรรมผังเมือง ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
1.ศึกษาพัฒนาการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
เมืองด้วยอุปกรณ์
ประกอบถนนในเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
2.จัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของเมืองให้เกิดพื้นที่
การเรียนรู้ และการจดจำ
ที่ดีของคนในชุมชน
3.จัดทำแผนการดำเนิน
งานให้หน่วยงานผู้เกี่ยว
ข้องสามารถนำไปบรรจ
ุในแผนฯ
1.ผังโครงการ (Master plan)
ของพื้นที่ออกแบบ
2.ข้อเสนอแนะการออกแบบ
อุปกรณ์ประกอบถนน
3.แผนการดำเนินงาน
implementation plan
จำนวน 1 ฉบับ
3.จัดนิทรรศการผลงาน
อ.เมธี พิริยการนนท์
081-4814891
Methee-tar48
@hotmail.
com
6
(รอบ2)
โครงการจัดทำ
คู่มือและอบรม
ความรู้ช่างชุมชน
ในการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะ
สมและปลอดภัย
สำหรับผู้สูงอายุ
สถาปัตยกรรม
(การก่อสร้าง)
หอประชุมที่
ทำการองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลวังแสง
อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม
1.จัดทำคู่มือประกอบ
การอบรมการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
และปลอดภัยสำหรับ
ผู้สูงอายุ 2.เพื่ออบรม
ความรู้ช่างชุมชนเกี่ยว
กับมาตรฐานในการ
ออกแบบที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ 3. เพื่อ
อบรมความรู้ช่าง
ชุมชนเกี่ยวกับเทคนิค
การก่อสร้าง และการ
ประมาณราคาวัสดุ
และค่าก่อสร้าง


เชิงปริมาณ
1.คู่มือประกอบการ
อบรมเรื่องการปรับ
ปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะ
สมสำหรับผู้สูงอายุ
2.ช่าง อบต./ช่างชุมชน
และผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่าง
น้อย 30 คน
3.นิสิต จำนวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
1.ช่าง อบต./ช่างชุมชน
และผู้สูงอายุได้รับความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปรับ
ปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
และปลอดภัยสำหรับผู้สูง
อายุ
2.นิสิตได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

อ.กตัญญู หอสูติสิมา
081-6445503
yoorippo@
hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 6 โครงการ)
7 สำนึกรัก รู้ กู่กาสิงห์ : ประวัติศาสตร์วัฒน
ธรรมท้องถิ่น
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์
บ้านกู่กาสิงห์ ตำบล
กู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ ทั้งกลุ่ม
ประวัติศาสตร์ทั่วไป
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์โบราณคดี
เพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ
สู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม
2.สร้างสำนึกร่วมและ
ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน
โดยวิธีการสร้างองค์ความรู้
ในมิติการเรียนรู้ร่วมกัน
3.สร้างองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในรูปของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นและคู่มือการท่องเที่ยว
-นิสิต 90 คน
-ชุมชน 30 คน
-ภาคี 2 เครือข่าย
เชิงปริมาณ
1.ข้อมูลทางวิชาการ
ท้องถิ่นในรูปสิ่งพิมพ์
2.ข้อมูลทะเบียนวัตถุ
3.ข้อมูลการท่องเที่ยว
4.การจัดแสดงข้อมูล
ในพิพิธภัณฑ์
5.ยุวมัคคุเทศก์
6.การเผยแพร่ข้อมูล
ออนไลน์
เชิงคุณภาพ
1.ความร่วมมือของ
ชาวบ้านในการเข้าร่วม
กิจกรรม
2.ชาวบ้านเกิดความรู้
ความเข้าใจในการอ
นุรักษ์วัฒนธรรมท้อง
ถิ่นเพิ่มขึ้น
ดร.อ.อภิรดี
จันทร์แสง
080-4117958
jansaeng@
yahoo.com


8 ภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนามเพื่อเสริมสร้าง
ความพร้อมชุมชนอีสาน

สู่ประชาคมอาเซียน
ศศ.บ.ภาษาเวียดนาม

โรงเรียนนาสีนวน
พิทยาสรรค์ บ้าน
นาสีนวน ต.นาสีนวน
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม

1.เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
ที่สอดรับกับสถานการณ์ประชา
คมอาเซียนให้แก่เยาวชนในชุมชน
อีสาน
2.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนามในระดับ
มัธยมศึกษา
-ครู 30 คน
-นักเรียน 200 คน
-นิสิต 5 0 คน
อาจารย์ 5 คน
เชิงปริมาณ
1.หลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนาม
ในระดับมัธยมศึกษา
1 หลักสูตร
2.เอกสารประกอบการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียด
นามระดับพื้นฐานสำหรับ
มัธยมศึกษา 2 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1.เกิดรูปแบบการจัดกระบวน
การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ทางภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนามภายใต้บริบทของ
ชุมชนอีสาน
2.เกิดการพัฒนาหลักสูตร
และเอกสารประกอบการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
ในระดับมัธยมศึกษาที่ได้จาก
การจัดทำหลักสูตรอย่างมีส่วน
ร่วมและนำไปประยุกต์ใช้ได้
จริงกับการเรียนการสอน
ดร.พิมเสน บัวระภา
pimsen98@
yahoo.com
9 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ผู้ใช้แรงงานภาค
อุตสาหกรรม กรณี
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม
ศศ.บ.ภาษาเกาหลี

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
เลิงแฝก อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม
1. พัฒนาขีดความสามารถ
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาห
กรรม กรณีตำบลเลิงแฝก
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหา
สารคาม ด้านภาษา สังคม
และวัฒนธรรมเกาหลี
2.วัดผลสัมฤทธิ์ของชุด
การสอนความรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลีกับผู้ใช้
แรงงานภาคอุตสาหกรรม
3.สร้างแหล่งทดลอง
ด้านการสอนภาษาเกาหลี
เบื้องต้นของนิสิตเอก
ภาษาเกาหลี กรณีผู้ใช้
แรงงานภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้แรงงานภาค
อุตสาหกรรม
ต่อการให้บริการการ
สอนภาษา สังคมและ
วัฒนธรรมเกาหลี
2. ชุดการสอนความรู้
ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสารชั้นต้น กรณี
ผู้ใช้แรงงานภาค
อุตสาหกรรม 1 เล่ม
3. เครือข่ายการฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ของ
นิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี
1 แหล่ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ร้อยละของผู้ใช้แรง
งานภาคอุตสาหกรรม
ไปทำงาน ณ สาธารณ
รัฐเกาหลี เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 5 เปอร์เซนต์
อ.กนกกุล มาเวียง
081-9541103
Kobkun_m@
hotmail.com
 10  โครงการบูรณาการ
ความรู้เพื่อผลิตหนังสือ
พิมพ์ชุมชน
อย่างยั่งยืน

 ศศ.บ. ภาษา
เพื่อการสร้าง
สรรค์งานสื่อ
สิ่งพิมพ์

 20 หมู่บ้านในเขต
อบต.หนองเหล็ก
อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม

 1.สมาชิกในชุมชน
ได้ฝึกการทำงานด้าน
หนังสือพิมพ์ เช่น
การเขียนข่าว ออกแบบ
จัดหน้า และถ่ายภาพ
ประกอบข่าว
2.สมาชิกในชุมชน
เกิดกระบวนการเรียนรู้
จากการอ่านและนำไป
สู่การพัฒนาชุมชน
3.ฝึกกระบวนการ
ทำงานของ
นิสิตร่วมกับชุมชน
 -อาจารย์ 5 คน
-นิสิต 20 คน
-ชุนชน 50 คน
เชิงปริมาณ
1.สมาชิกในชุมชน
10 ชุมชน
2.หนังสือพิมพ์
1,000 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
กระบวนการผลิต
หนังสือพิมพ์
2.กลุ่มเป้าหมาย
สามารถต่อยอด
โครงการด้วยการ
ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์
ได้เอง
 อ.อัครา มะเสนา
083-6678700
marrh99@
hotmail.com

 11  โครงการสร้าง
วัฒนธรรมไทย
หัวใจรักการอ่าน :
ชุมชนบ้านขามเฒ่า
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

 ศศบ.ภาษาไทย  โรงเรียนบ้าน
ขามเฒ่า
และชุมชน
บ้านขามเฒ่า
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
 1.เสริมสร้างค่านิยม
ต่อการอ่านแก่เด็ก
เยาวชนและคน
ในชุมชน
2.จัดทำแหล่งเรียน
รู้ด้วยการอ่านในวัด
และโรงเรียน
 ผลผลิต
1.โรงเรียนและชุมชน
เป็นผู้มีวัฒนธรรม
รักการอ่าน
2.การจัดมุมรักการ
อ่าน
3.นิทรรศการ
 ผศ.ดร.ลาวัณย์
สังขพันธานนท์
081-7171203
Lawantoy.cat
@gmail.com
อ.มุจลินทร์
ลักษณะวงษ์
085-0109884
Aor_020@
hotmail.com

 12  โครงการกระบวน
การเรียนรู้เพื่อนำไป
สู่การเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเศรษฐ
กิจพอเพียง
ต.เหล่าโพนค้อ
อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร

 ศศบ.การ
พัฒนาชุมชน
 บ้านห้วยยาง
หมู่ที่ 6 ,
บ้านห้วยยาง
เหนือ หมู่ที่ 9
ต.เหล่าโพนค้อ
อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร


 1. เพื่อจัดกระบวน
การเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน
2. เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับ
ชุมชน

 ตัวชี้วัดผลผลิต
1. เกิดการประชุมแบบ
มีส่วนร่วมในชุมชน
3 ครั้ง
2. เกิดการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนำชุมชน 
1 ครั้ง
3. เกิดการจัดกระบวน
การเรียนรู้ให้แก่นิสิต
1 ครั้ง
4. เกิดการทดลอง
กิจกรรมการท่องเที่ยว
1 ครั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ได้รูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับศักยภาพของชุมชน
1 รูปแบบ
2. แกนนำชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ
80 คน
3. นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมชุมชน
และการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ร้อยละ
80 คน
 อ.สายไหม
ไชยศิรินทร์
081-1843499
saimai08
@yahoo.com

 13  โครงการการ
จัดการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน ตำบลมะค่า
อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

 ศศ.บ.การ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

 บ้านมะค่า
ต.มะค่า
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

 1.ให้ความรู้
และสร้างความ
เข้าใจเรื่องการ
จัดการท่อง
เที่ยวในชุมชน
2.สร้างและ
เตรียมความ
พร้อมให้บุคลากร
ที่มีส่วนในการ
ส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยว
ให้มีความ
เข้าใจในด้าน
การจัดการ
ท่องเที่ยว
1.เอกสารประกอบ
การอบรม
2.แผนแม่บทการ
จัดการท่องเที่ยว
ชุมชน
3.บุคลากรมีความ
รู้และสามารถถ่าย
ทอดความรู้
4.การบูรณาการ
สู่วิชาที่เกี่ยวข้อง
 อ.ธราธร บุ้งทอง
089-8897868
tharathon2550
@hotmail.com


14 โครงการการให้
ความรู้เรื่องภาษา
อังกฤษและวัฒน
ธรรมที่แตกต่าง
ของชาวต่างชาติ
ที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งเขา
หลวง อำเภอทุ่ง
เขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

ศศ.บ.การ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ทุ่งเขาหลวง
อำเภอทุ่งเขา
หลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
    อ.ธนิดา ละครศรี
(ยังไม่มีเอกสาร
โครงการ)
15 โครงการห้อง
เรียนแห่งความ
สุขโดยใช้ไอซีที
เป็นฐาน

กศ.บ.เทค
โนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล
บูรพาพิทยา
-คาร ต.ตลาด
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

1.ศึกษาองค์
ประกอบของ
ห้องเรียนแห่ง
ความสุขโดย
ใช้ไอซีทีเป็นฐาน
2. ออกแบบรูป
แบบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้อง
เรียนแห่งความ
สุขโดยใช้ไอซี
ทีเป็นฐาน
3. ศึกษาผล
การใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนแห่ง
ความสุขโดยใช้
ไอซีที
เชิงปริมาณ
1. องค์ประกอบห้อง
เรียนแห่งความสุข
โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน
สำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา
2. ได้ห้องเรียนแห่ง
ความสุขโดยใช้ไอซ
ีทีเป็นฐาน จำนวน
6 ห้องเรียน
3. ได้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมความสุข
ในห้องเรียนโดย
ใช้ไอซีทีเป็นฐาน

เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ปกครอง นักเรียน
ร่วมรับรู้ และเกิด
เจตคติที่ดีในการ
สร้าง ห้องเรียน
แห่งความสุข
โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน
2. เกิดชุมชนแห่ง
ความสุขโดยความ
ร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย
อ.มานิตย์ อาษานอก
086-2204157
mainit42@
gmail.com


 16  โครงการพัฒนา
ทักษะทางคณิต
ศาสตร์ของนักเรียน
โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชุมชน
ตำบลวังแสง
อำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม

 กศ.บ.
คณิตศาสตร์

หมู่บ้านวังแสง
อำเภอแกดำ
จังหวัดมหา
สารคาม

 1.สร้างพลังร่วม
ระหว่างนิสิตหลัก
สูตร กับคณะครู
ผู้บริหาร นักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้นำ
ชุมชนในการพัฒนา
รูปแบบการจัดกระบวน
การเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลวังแสง
อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคาม
2. ศึกษาทักษะ
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ตำบลวังแสง
อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคามก่อน
และหลังการจัด
กระบวนการเรียน
รู้ตามรูปแบบการ
พัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้
กระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
 เชิงปริมาณ
ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียน
รู้คณิตศาสตร์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า .50 หรือ
นักเรียนตำบลวังแสง
อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคาม มีความ
ก้าวหน้าในการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ เพิ่ม
ขึ้นมากกว่าร้อยละ 50

เชิงคุณภาพ
นักเรียนตำบลวังแสง
อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคาม มีเจตคต
ิที่ดีต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ และ
มีความสุขในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
มากขึ้น
 ดร.มนตรี วงษ์สะพาน
085-2439051
montree_ed24
@hotmail.com


17 โครงการ"หมอลำ
น่อย" : วิถีหมอลำ
นำชุมชนยั่งยืน

กศ.บ.
การศึกษาปฐมวัย

บ้านหนองคู
ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
1.สืบสานศิลป
วัฒนธรรมหมอลำ
2.ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตเด็กในชุมชน
ตามข้อกำหนด
ในอนุสัญญา
สิทธิเด็ก
3.พัฒนาทักษะ
ชีวิตของเด็ก
ปฐมวัยในพื้น
ที่เทศบาลตำบล
หนองปลิง
1.นิสิตศึกษาปฐมวัย
ทุกชั้นปีเรียนรู้ที่จะ
เป็นหมอลำอย่างน้อย
1 แขนง
2.ผู้ปกครองเด็กอาย
ุ 0-8 ขวบร้อยละ
80 มีความรู้เรื่อง
สิทธิและทักษะชีวิต
10 ประการ
3.ได้รูปแบบการจัด
การศึกษาสำหรับ
ผู้ปกครองเพื่อเป็น
ชุมชนเรียนรู้ตนเอง
ผศ.วีณา ประชากูล
085-7471702
veena2627
@gmail.com

18 โครงการหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้
กศ.บ.
การศึกษาพิเศษ

โรงเรียนเทศ
บาลเมือง
มหาสารคาม
ทั้ง 7 โรงเรียน

    ดร.จิระพร ชะโน
19
รอบ2
โครงการพัฒนา
สมรรถภาพการ
สอนด้วย e-le
arning
ของครูโรงเรียน
เทศบาล
เมืองมหาสารคาม
(The Develo
pinge-learning
Perfoemance
Model for
Teachers in
mahasara
kham Muni
cipality
School)
กศบ.เทค
โนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา
โรงเรียน
สังกัดเขต
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
1.ศึกษา รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถ
ภาพการสอนโดย
ใช้ e-learning
ของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
2.พัฒนา รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถ
ภาพการสอนโดย
ใช้ e-learning
ของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
3.พัฒนาสมรรถ
ภาพการสอนของ
ครูเทศบาลโดยใช้
e-learning
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม
4.พัฒนาสมรรถ
ภาพการใช้สารสน
เทศของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
1.รูปแบบการสอนโดย
ใช้ e-learning และ
การพัฒนาสมรรถ
ภาพการสอนโดยใช้
e-learning ของคร
ูในโรงเรียนสังกัดเทศ
บาลเมืองมหาสารคาม
2.สมรรถภาพการใช้
สารสนเทศของผู้
ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศ
บาลเมืองมหาสารคาม
รศ.สุทธิพงศ์
หกสุวรรณ
081-6016864
drsuttipong
@hotmail.com

คณะการบัญชีและการจัดการ (จำนวน 8 โครงการ)    
20 โครงการจัดการ
ความรู้ทางการ
บัญชีธุรกิจครัว
เรือนเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปลาร้าบอง
บ้านหัวช้าง
ต.บ้านกู่ อ.
ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
บัญชีบัณฑิต

บ้านหัวช้าง
ต.บ้านกู่
อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม

1. เพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทำบัญ
ชีธุรกิจครัวเรือน
ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สมาชิก
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทำบัญ
ชีครัวเรือนได้
อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้วิสาห
กิจชุมชน และ
สมาชิกในชุมชน
สามารถนำข้อมูล
จากบัญชีธุรกิจครัว
เรือน และบัญชีครัว
เรือนไปวางแผน
ทางการเงินตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
มีเหตุผลและ
รอบคอบ
4. เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
โดยบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา
และสมาชิกในชุมชน
5. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิต
สาขาการบัญชี
นำความรู้ที่ได้รับ
จากรายวิชาการเงิน
และการบัญชีในครัว
เรือน (รหัสวิชา
0023009) และ
การบัญชีและการ
เงินธุรกิจ (รหัสวิชา
0023010) ไปถ่าย
ทอดให้กับสมาชิก
ในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง ตลอดจน
ปลูกฝังให้นิสิต
สาขาการบัญชี
มีจิตสำนึกต่อ
สาธารณะได้อย่าง
เหมาะสม
เชิงปริมาณ
1. วิสาหกิจชุมชน
สามารถจัดทำบัญ
ชีธุรกิจครัวเรือนได้
อย่างถูกต้อง ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90
2. สมาชิกในชุมชน
สามารถจัดทำบัญช
ีครัวเรือนได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 70
3. วิสาหกิจชุมชน
สามารถนำข้อมูลจาก
บัญชีธุรกิจครัวเรือน
ไปวางแผนทางการเงิน
เช่น เพิ่มเงินทุนสำรอง
ในการผลิตปลาร้าบอง
เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน
การผลิต เป็นต้น ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 5
4. สมาชิกในชุมชน
สามารถนำข้อมูลจาก
บัญชีครัวเรือนไป
วางแผนทางการเงิน
เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จำเป็น ลด หนี้สิน
เพิ่มเงินออม เป็นต้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
5. จังหวัดมหาสารคาม
มีฐานข้อมูลบัญชีธุรกิจ
ครัวเรือนและบัญชีครัว
เรือนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุมชน
ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
1. วิสาหกิจชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนสามารถ
จัดทำบัญชีธุรกิจครัวเรือน
และบัญชีครัวเรือนได้
สอดคล้องกับหลักบัญชี
สากล
2. สมาชิกในชุมชนมี
ความเชื่อมั่นต่อมหา
วิทยาลัยมหาสารคาม
และร่วมมือดำเนินงาน
ตามโครงการให้บรรลุ
ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
3. อาจารย์และนิสิต
สาขาวิชาการบัญชี ไ
ด้นำปรัชญาของมหา
วิทยาลัยมหาสารคาม
“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่
เพื่อมหาชน” และมี “
จิตสำนึก

อ.ดร.พรทิพย์
ชุ่มเมืองปัก
081-6964934
porntip.sh@
acc.msu.ac.th

21 โครงการพัฒ
นาการจัดการ
ความรู้ของ
ศูนย์บำบัด
ทุกข์สร้าง
สุขภาพชุมชน
ตำบลวังแสง

การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์

บ้านวังแสง
หมู่ 1 ต.
วังแสง
อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม

1.ถ่ายทอดความ
รู้วิชาการจาก
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
สู่ชุมชนในด้าน
ส่งเสริม และการ
สร้างความเข้าใจ
ของโครงสร้าง
การทำงานของ
บุคลากรศูนย์ฯ
ที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการจัดระบบ
องค์ความรู้อย่าง
มีระบบ ตั้งแต่
กระบวนการถ่าย
ทอด การเรียนรู้
ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์
การบำบัดรักษา
ด้วยสมุนไพร
ของศูนย์
ที่ถูกต้อง
2. สร้างต้นแบบ
การพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านสมุนไพร
ของชุมชนที่ถูก
ต้องและมีประสิท
ธิพลให้แก่ชุมชน
อื่น
3.ชุมชนตระหนักถึง
ความสำคัญและเห็น
คุณค่าของการมีส่วน
ร่วมและก่อให้เกิด
ความสามัคคีของคน
ในชุมชนในการร่วม
สร้างกระบวนการ
เสริมสร้างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสมุนไพร
ซึ่งจะเป็นต้นแบบ
การพึ่งตนเองทาง
ด้านเศรษฐกิจเข้ม
แข็งอย่างยั่งยืน และ
มั่นคง
เชิงปริมาณ
1. ได้ชุมชนต้นแบบ
ด้านสมุนไพร 1 ศูนย์
2. อาจารย์และนิสิต
ได้ลงชุมชนและ
ได้พัฒนาองค์
ความรู้สู่ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. สร้างผู้นำชุมชน
ด้านสมุนไพร
2. ชุมชนตระหนัก
ถึงความสำคัญและ
เห็นคุณค่าของการ
มีส่วนร่วมและก่อ
ให้เกิดความสามัคคี
ของคนในชุมชน
ในการร่วมสร้าง
กระบวนการเสริม
สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสมุนไพรซึ่งจะเป็น
ต้นแบบการพึ่งตนเอง
ทางด้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน และมั่นคง
ผศ.ดร.วีรยา
ภัทรอาชาชัย

22 โครงการการ
ประกอบธุรกิจ
เลี้ยงปลานิล
อย่างครบวง
จรชุมชนบ้าน
หินปูน
การจัดการ
การประกอบการ
บ้านหินปูน
ต.เขวาใหญ่
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
1. รวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ในการดำเนิน
ธุรกิจการเลี้ยงปลา
2. นำเสนอรูปแบบ
บริหารการจัดการ
ที่เป็นระบบตั้งแต่
ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
3. ประยุกต์ใช้ภูม
ิปัญญาท้องถิ่นและ
รูปแบบการบริหาร
การจัดการที่เหมาะ
สมในการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ชาวบ้านสามารถ
ลดค่าใช้จ่าย จากการ
เลี้ยงปลานิล
2. อาจารย์และนิสิต
ได้ลงชุมชนและ
ได้พัฒนาองค์ความ
รู้สู่ชุมชน

เชิงคุณภาพ
1. สร้างระบบการบริหาร
การจัดการที่ยั่งยืนและ
พอเพียง2. สร้างความ
ตระหนักถึงในเรื่องของ
การบริหารการจัดการ
ที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน
ดร.อัจฉริยา
อิสระไพบูลย์
089-6196489
Achariya.i@
acc.msu.ac.th
23 โครงการการ
บริหารจัดกา
รธนาคารข้าว
เพื่อชุมชนบ้าน
หินปูน
การจัดการ บ้านหินปูน
ต.เขวาใหญ่
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
1.ส่งเสริมให้ประ
ชาชนเห็นความ
สำคัญของการ
รวมกลุ่มเพื่อช่วย
เหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน
2.เป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารธนา
คารข้าว
3.เป็นแหล่งบริการ
และการเรียนรู้ร่วม
กันของนิสิต อาจารย์
บุคลากรและชุมชน
เชิงปริมาณ
1.มีคณะกรรมการ
2.มีสมาชิกข้าว
3.มีกฎ ระเบียบ
ข้อตกลง
4.มีการก่อตั้งธนาคารข้าว
5.มีศูนย์ดำเนินการและ
ยุ่งฉางข้าว

เชิงคุณภาพ
1.เกิดการมีส่วนร่วมร
ะหว่างสมาชิกในชุมชน
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน เครือข่าย
2.เกิดองค์ความรู้การ
บริหารจัดการธนาคารข้าว
ดร.นวลละออง
อรรถรังสรรค์
089-1079201
Nuanlaong.a
@acc.msu.
ac.th

24 โครงการชุมชน
เข้มแข็งด้วย
ระบบสารสนเทศ
บัญชีครัวเรือน

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ชุมชนหนองคู
หมู่ที่ 6
ต.เหล่าดอกไม้
อ.ชื่นชม
จ.มหาสารคาม

    สมหมาย ขันทอง

25
รอบ 2
โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทางการเงินของ
ชุมชนด้วยบัญชี
ครัวเรือนเพื่อ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจเข้ม
แข็งชุมชนยั่งยืน
เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต
หมู่บ้านดอนดู่
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

1.เพื่อให้ยุวชนในท้อง
ถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบบัญชีครัวเรือน
เพื่อช่วยถ่ายทอดและ
บันทึกข้อมูลให้แก่
ครอบครัว
2.เพื่อให้เกิดระบบบัญชี
ครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยว
กับเศรษฐกิจ ได้แก่รายรับ
รายจ่าย แหล่งเงินออม
และทรัพยากรสำคัญใน
ชุมชนอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
3.สนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
ของคนในชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเอง
ที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง
1.เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนที่คำนึง
ถึงประโยชน์ของชุมชน
และสังคมเป็นหลัก
2.มีความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนจัดการทาง
การเงินและมีวินัยใน
การออม
3.สามารถ นิสิต ยุวชน
และคนในชุมชน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างประสบการณ์
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
ร่วมกัน
4.เกิดเครือข่ายระหว่าง
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
เอกชนในการพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือ
ที่มีประสิทธิภาพ

อ.ดร.อิงอร
นาชัยฤทธิ์
083-4020447
Ingorn.n@
acc.msu.ac.th

26
รอบ 2
โครงการจัด
การธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
บ้านดอนยม
หมู่ 7
ต.ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
การบริหาร
การเงิน
บ้านดอนยม
หมู่ที่ 7
ต.ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
1.ปลูกจิตสำนึกของคน
ในชุมชนให้ทราบถึง
ปัญหา ประโยชน์ของขยะ
และวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง
2.จัดระบบการจัดการขยะ
ของชุมชนดอนยมให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่
การกำจัดขยะในชุมชน
ของตนเองอย่างยั่งยืน
3.ให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน
ขยะเป็นทรัพย์เศรษฐกิจ
ที่มีคุณค่า และใช้ประโยชน์
จากขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
1.มีคณะกรรมการ
จัดการขยะ 1 ชุด
2.มีสมาชิกบริหาร
จัดการขยะ
3.มีกฎ ระเบียบ
ข้อตกลงการบริหาร
จัดการขยะ 1 ฉบับ
4.มีศูนย์ดำเนินการขยะ
1 แห่ง3.ปริมาณขยะ
ในชุมชนลดน้อยลง

เชิงคุณภาพ
1.เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างสมาชิกในชุมชน
ผู้นำชุมชน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และเครือข่าย
2.ชุมชนเห็นความสำคัญ
ของการคัดแยกขยะ
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และตระหนัก
ในการอดออม
3.เกิดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะเชิง

ดร.พรพรรณ มุสิก
081-1756515
Pornpun.m
@acc.msu.ac.th

27
รอบ 2
โครงการพัฒน
าแผนการตลาด
ข้าวอินทรีย์เครือ
ข่ายเกษตรกร
โคกผักกุด-
โป่งแดง ต.
โนนแดง อ.
บรบือ
จ.มหาสารคาม

การตลาด
เครือข่าย
เกษตรกร
โคกผักกูด -
โป่งแดง
อ.โนนแดง
อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม
1.เพื่อให้นักวิจัย นิสิตพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์
ในการทำงานร่วมกับชุมชน
และเกิดการถ่ายทอดความ
รู้ทางวิชาการด้านการตลาด
สุ่มชนในรูปของการเรียน
รู้ร่วมกัน
2.สร้างแผนการตลาดและ
การดำเนินการตลาดข้าว
ปลอดสารพิษโดยการมี
ส่วนร่วมหลักของชุมชน
2.สร้างต้นแบบพัฒนาสิน
ค้าท้องถิ่นด้านข้าวอินทรีย์
ของชุมชนที่ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพให้แก่
ชุมชนอื่น
3.เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึง
ความสำคัญและเห็นคุณค่า
ของการมีส่วนร่วมและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี
ของคนในชุมชนในการ
ร่วมสร้างกระบวนการ
เสริมสร้างสินค้าท้องถิ่น
ด้านข้าวอินทรีย์ซึ่งจะ
เป็นต้นแบบการพึ่งตนเอง
ทางด้านเศรษฐกิจเข้ม
แข็งอย่างยั่งยืน และมั่นคง

ปริมาณ
1.ชุมชนต้นแบบการ
ผลิตและจำหน่ายข้าว
ปลอดสารพิษ 1 ชุมชน
2.อาจารย์และนิสิตได้
พัฒนาองค์ความรู้ร่วม
กับชุมชน
3.นักวิจัยและชาวบ้าน
มีความรู้และประสบ
การณ์ด้านการดำเนิน
การทางแผนการตลาด
ข้าวปลอดสารพิษ

เชิงคุณภาพ
1.สร้างผู้นำชุมชนข้าว
ปลอดสารพิษ
2.ชุมชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิด
ความสามัคคีสู่การเป็น
ชุมชนต้นแบบ

ดร.แคทลียา
ชาปะวัง
081-8733889
Cattaleeya.c
@acc.msu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จำนวน 1 โครงการ)      
28 โครงการส่ง
เสริมการเรียน
รู้ด้านศิลปะ
การแสดงสู่ชุมชน
โรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรค์
อำเภอนาเชือก
จังหวัดมหา
สารคาม

ศป.บ.ศิลปะ
การแสดง
โรงเรียนนา
เชือกพิทยา
สรรค์ อ.
นาเชือก
จ.มหาสาร
คาม
1.บูรณาการเรียนการ
สอนสู่การบริการสังคม
2.เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาทักษะด้านศิลปะ
การแสดงเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3.ปลูกจิตสำนึกให้คน
ในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเอกลักษณ์และ
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นรากเหง้าของตนเอง
-อาจารย์ 7 คน
-นิสิต 15 คน
-ชุมชน 5 คน
เชิงปริมาณ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้ไป
พัฒนาทักษะด้านศิลปะ
การแสดงเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน
2.คนในชุมชมมีความ
เข้าใจในเอกลักษณ์และ
คุณค่าทางศิลปวัฒน
ธรรมของตนเอง
อ.เกิดศิริ นกน้อย
081-3414631
k-wellborn@
hotmail.com


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (จำนวน 3 โครงการ)      
29 โครงการชุมชน
เข้มแข็งทาง
ด้านดนตรี และ
ศิลปวัฒนธรรม

ศป.บ.ดุริ
ยางศิลป์

โรงเรียน
กมลาไสย
185 หมู่
15 อ.
กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์


  คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนกมลาไสย 150
คน ,คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนท่าขอนยาง 20 คน
,ชุมชนโรงเรียนในเขตพื้น
ที่อำเภอกมลาไสย 100 คน
,นิสิตอาจารย์วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ 25 คน

 
30
รอบ 2
โครงการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัต
ิการขับร้องเพลง
ไทยเพื่อการ
อนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
ในภาคอีสาน
กรณีศึกษา
จังหวัดมหา
สารคาม
ศป.บ.ดุริ
ยางคศิลป์ไทย
  ฝึกอบรมการขับร้อง
เพลงไทยทั้งด้าน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ
  อ.ณัฐพงษ์
ประทุมชัน
084-9214787
Mua.tam@
hotmail.com

31

รอบ 2

โครงการถ่าย
ทอดเทคนิค
การบรรเลง
วงโยธวาทิต
สู่ชุมชนและ
โรงเรียน
เทศบาลบ้าน
ส่องนางใย

ศป.บ. ดุริยางค
ศิลป์ตะวันตก

ชุมชนบ้าน
ส่อง และ
โรงเรียน
เทศบาล
บ้านส่อง
นางใย
อำเภอเมือง
จังหวัดมหา
สารคาม

1.อบรมความรู้ด้าน
ดนตรีแก่นักเรียนผู้สนใจ
2.ถ่ายทอดเทคนิคการบรรเลง
วงโยธวาทิตแก่นักเรียนผู้สนใจ
3.จัดแสดงทั้งงานของ
โรงเรียน งานในชุมชน
บ้านส่องยางใยและภาย
นอกชุมชนได้
ฝึกอบรมความรู้และทักษะ
ด้านดนตรีและการบรรเลง
วงโยธวาทิตแก่นักเรียน
อ.วรากร สีโย
087-9431921
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (จำนวน 1 โครงการ)     
32 รัฐศาสตร์บัณฑิต
รัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต
(การปกครอง
ท้องถิ่น)
นิติศาสตร์บัณฑิต
และศิลปศาสตร์
บัณฑิต

COPAG Em
powerment
to ASEAN:
การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน
สู่ประชาคมอาเซียน
จำนวน 14 หมู่บ้าน
ในตำบลหนองม่วง
อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม
1.เสริมสร้างทักษะภาษา
อังกฤษและความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ตามความต้องการของ
ประชาชน
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลกระทบและ
โอกาสต่อบุคคลและ
ชุมชนจากการที่ประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
3.เสริมสร้างความสัม
พันธ์ อันดีระหว่างคน
ในชุมชน

1.ให้ความรู้เรื่องภาษา
อังกฤษต่อประชาชน
2.เผยแพร่ความรู้เรื่อง
กฎหมายต่อประชาชน
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับผล
กระทบจากการที่ประเทศ
ไทยเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน

ดร.วลีรัตน์
แสงไชย
083-6083650
J_waleerat@
hotmail.com

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (จำนวน 1 โครงการ)    
33
รอบ 2
เรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
วัฒนธรรมศาสตร์ บ้านบัวมาศ
ต.บัวมาศ
อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม
คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ (จำนวน
1 โครงการ)

1.ศึกษาองค์ความรู้ชุมชน
ในด้านต่างๆ ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
บัวมาศ
2.ค้นหารูปแบบการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชนและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.พัฒนาแหล่งเสริมการเรียน
รู้ชุมชนและสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน
เชิงปริมาณ
1.เกิดแหล่งเรียนรู้
หรือต่อยอดแหล่งเรียนรู้
1 แห่ง
2.มีเอกสาร ข้อมูลที่ใช้
ในการเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรม
เช่น วีดีทัศน์

เชิงคุณภาพ
1.องค์ความรู้ในการวิจัย
และพัฒนาหมู่บ้านถูกเผยแพร่
และถ่ายทอดไปสู่สาธารณะ
2.ชุมชนมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการแหล่งเสริม
การเรียนรู้

ดร.พนัส โพธิบัติ
089-5751101
po.tibut@
hotmail.com

"ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"