ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ โครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”
จำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ (รอบที่ 21 โครงการ/รอบที่ 3 โครงการ)

"กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 3 โครงการ)
ลำดับ โครงการ สาขา/คณะ พื้นที่ปฏิบัติงาน กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก
1 การจัดการน้ำ
โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน

วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์

บ้านมะกอก
ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

1.ศึกษาสภาวะน้ำ
ในชุมชน
2.ติดตั้งเครื่องจ่าย
ในชุมชน
3.อบรมทักษะการ
สำรวจภูมิประเทศ
4.อบรมการจัดการน้ำ
ในท้องถิ่นและเทคนิค
การผสมผสานภูมิ
ปัญญาในการจัดการน้ำ
1.ข้อมูลบริบทและ
แผนที่ภูมิประเทศ
ชุมชน
2.รูปแบบการจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตร
3.องค์ความรู้เรื่อง
ความเสี่ยงภัยน้ำท่วม
และการบริหารจัด
การน้ำ

อ.สุดารัตน์ คำปลิว
089-2013949
scompliew_4
@yahoo.com


2 โครงการให้ความรู้
และการถ่ายทอด
เทคนิคการสร้าง
อาคารดินพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามแนว
พระราชดำริการ
ใช้พลังงานทดแทน

วิศวกรรมชีวภาพ
(คณะวิศวกรรม
ศาสตร์)
บ้านท่าขอนยาง
ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
1. ติดตั้งพลังงานแสง
อาทิตย์กับอาคารดินเป็น
ต้นแบบของพลังงาน
สะอาดภายในชุมชน
2. สร้างความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญในการใช้
พลังงานอย่างประหยัด
และยั่งยืน
3. สร้างความร่วมมือ
ระหว่างนิสิตและชุมชน

เชิงปริมาณ
1. ผู้นำชุมชน/ประชาชน
ชาวบ้านท่าขอนยาง/
ประชาชนทั่วไป 50 คน
2. อาจารย์/เจ้าหน้าที่
/นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 20 คน

เชิงคุณภาพ
1. เป็นการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
หรือพลังงานสะอาด
2. สร้างความตระหนัก
ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย
ในการใช้ไฟฟ้า ตามแนว
พระราชดำริขององค
์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวการใช้พลังงาน
ทดแทน

อ.ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม
ssansomboonsuk
@yahoo.com

3 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้าง
อาคารดินอบสมุนไพร
เพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชนบ้านท่าขอนยาง

วศ.บ.วิศวกรรม
ชีวภาพ(คณะวิศว
กรรมศาสตร์)
บ้านท่าขอนยาง
ต.ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

1. ศึกษาความเป็นไปได้
ในการนำวัสดุทางชีวภาพ
ได้แก่ ยางพารา ยางบง
และยางกล้วย มาใช้เป็น
ส่วนผสมในการฉาบผนัง
บ้านดินเพื่อลดผลกระทบ
จากน้ำ
2. พัฒนาบ้านดินโดยใช้
วัสดุในท้องถิ่นสำหรับ
ใช้เป็นห้องอบสมุนไพร
เพื่อสุขภาพแก่ชุมชน
บ้านท่าขอนยาง เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ความยั่งยืน
เชิงปริมาณ
1. ผู้นำชุมชน/ประชา
ชนชาวบ้านท่าขอนยาง
/ประชาชนทั่วไป
จำนวน 50 คน
2. อาจารย์/เจ้าหน้าที่/
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 20 คน

เชิงคุณภาพ
1. แหล่งทำกิจกรรมร่วมกัน
ให้แก่ชุมชน คนในชุมชน
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของนิสิต
มหาวิทยาลัย การสร้าง
จิตอาสาแก่นิสิต
2. ได้องค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับการนำวัสดุชีว
ภาพมาใช้เป็นส่วนผสม
ในวัสดุฉาบ และได้ผล
งานวิจัยเนื่องจากองค์
ความรู้ดังกล่าว
3.เป็นการอนุรักษ์ทรัพยา
กรโดยใช้ทรัพยากรที่เหลือ
ใช้หรือหาง่ายในท้องถิ่น
เพื่อสร้างอาคารในการ
ใช้งานเป็นตัวอย่างและ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่
ชุมชนและบุคคลทั่วไป

อ.จินดาพร จำรัส
เลิศลักษณ์
089-2035154
Jindaporn.msu
@gmail.com

4 โครงการพัฒนาการ
ปลูกข้าวแบบโยนกล้า

เคมี
(คณะวิทยา
ศาสตร์)
บ้านห้วยชัน
ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม


1. ให้บุคลากรและนิสิต
ได้มีการนำองค์ความรู้
และประสบการณ์จาก
การเรียนการสอนหรือ
ทำวิจัยไปเผยแพร่
หรือไปถ่ายทอดให้กับ
ชุมชนภายนอกและ
เกิดความร่วมมืออันดี
ระหว่างบุคลากร นิสิต
และชุมชนมากยิ่งขึ้น
2.ให้ผู้เข้ารับการอบ
รมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปลูกข้าว
แบบโยนกล้าโดยส่งเสริม
ในการผลิตปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร
และหอยเชอรี่ การเลี้ยง
เป็ดเพื่อกำจัดหอยเชอรี่
และเอาไว้บริโภคหรือขาย
และการกำจัดแมลงโดย
ใช้น้ำส้มควันไม้
3. ลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ปลูก
ข้าวแบบโยนกล้า
ชิงปริมาณ
1. ลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีในการกำจัด
วัชพืชและแมลง
2. ผลิตข้าวได้ปริมาณ
มากขึ้น
3. มีไข่ไก่ไว้บริโภคหรือ
นำไปขาย
4. ยังอาจเกิดอาชีพเสริม
เช่น การรับจ้างเพาะเมล็ด
ข้าวลงในถาดหลุม การ
รับจ้างโยนกล้า เป็นต้น

เชิงคุณภาพ
1. ช่วยรักษาสภาพของ
ดินและสิ่งแวดล้อม ทำให้
ระบบนิเวศน์ของดินกลับคืน
ช่วยลดการระบาดของเมล็ด
ที่เป็นศัตรูของพืช
2. ช่วยลดมลภาวะความ
เสี่ยงจากโรคภัย ไข้เจ็บ
กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการ
ใช้สารเคมีมากไป
3. ทำให้คนในชุมชนมีสุข
สงบ ให้ความเอื้อเฟื้อช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน และคน
ในชุมชนมีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น
4. ลดเวลาในการทำนา
ลงหรือได้ผลผลิตเร็วขึ้น
เมื่อทำนาในรอบต่อไป
เนื่องจากสามารถเพาะ
ต้นกล้ารอได้ในขณะ
ที่ข้าวตั้งท้อง
5. ผลิตข้าวได้คุณภาพ
และมีคุณค่า
ทางโภชนาการมากขึ้น
6. ผู้รับการถ่ายทอดฯ
มีการนำไปใช้ประโยชน์
หลังจากโครงการสิ้นสุด
7. เกิดความร่วมมือและ
การมีทัศนคติที่ดีต่อมหา
วิทยาลัย

อ.ดร.มัณฑนา
นครเรียบ
089-4224764
Muntana.c@
msu.ac.th

5
ชุมชนต้นแบบพลัง
งานทดแทน
ฟิสิกส์ประยุกต์
(คณะวิทยาศาสตร์)
บ้านดอนมัน
ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ
พลังงานทดแทน ที่มีการ
บริหารการจัดการทาง
ด้านพลังงาน และใช้เทค
โนโลยีพลังงานชุมชน
อย่างยั่งยืน

เชิงปริมาณ
1. แผนพลังงานชุมชน
บ้านดอนมัน
2. เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสม
3. จุดเรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงาน
เชิงคุณภาพ
1. ลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
พลังงานรายครัวเรือน
2. ความพึงพอใจของ
คนในชุมชน

อ.วุฒิศาสตร์
โชคเกื้อ
089-7119586
Wutthisat.c
@msu.ac.th

6
ทดลองใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ
จำลองเพื่อการบำบัด
น้ำเสียจากชุมชนบ้าน
ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
หนองตีนบ้าน
บ้านท่าขอนยาง
ต.ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
การจัดทำบึงประดิษฐ์
เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน
   
7 การทดลองใช้จุลินทรีย์
ร่วมกับพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ
เทียมในการบำบัดน้ำเสีย
จากชุมชน
จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
บ้านท่าขอนยาง
ต.ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
1.ศึกษาจุลินทรีย์ที่คัดแยก
ได้จากน้ำเสียและจากลำไส้
หอยเชอรี่
2.การทำสูตร EM สำหรับ
บำบัดน้ำเสียและสำหรับ
ทำปุ๋ยอินทรีย์

1.คู่มือการเตรียมสูตร
EM
2.งาวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ในประเทศ 1 หัวข้อเรื่อง
2.ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้จุลินทรีย์
ร่วมกับพืช
ในพื้นที่ชุ่มน้ำจำลองใน
การบำบัดน้ำเสีย
ที่เกิดจากครัวเรือนและ
หอพัก
3.ชุมชนมีความรู้
และทักษะการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากขยะอินทรีย์
หอยเชอรี่และซากพืช
ทดลองจากพื้นที่ชุ่ม
น้ำเทียม
ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง
089-7116192
rthiwthong@
gmail.com


คณะวิทยาการสารสนเทศ (จำนวน 6 โครงการ)
 
8 การพัฒนาศักยภาพทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อชุมชน
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
(คณะวิทยาการ
สารสนเทศ)
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนำเทคโนโลย
ีคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
1.การอบรมหลักสูตร
การซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์
2.การอบรมหลักสูตร
การใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
3.การอบรมหลักสูตร
การใช้โปรแกรมสำนัก
งาน
4.การอบรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ผศ.ศศิธร แก้วมั่น
089-8616143
Sasitorn.k@
msu.ac.th

9 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
อบต.หนองบัว
อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม

ศศ.บ.สารสน
เทศศาสตร์
(คณะวิทยาการ
สารสนเทศ)
ตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย จ
ังหวัดมหาสารคาม

1. จัดตั้งศูนย์การเรียน
รู้ชุมชนอบต.หนองบัว
2. รวบรวมเผยแพร่
ความรู้ภูมิปัญญาของ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ สถานที่
ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน การดำรงชีวิต
การสร้างงาน อาชีพ
พัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ในชุมชน
3.พัฒนาระบบการจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศ
ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
อบต.หนองบัว

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย นักเรียน
เยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ
ในชุมชน ประมาณ
50 คน
2. หน่วยงานในชุมชน
เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย 1) อบต.
หนองบัว 2) โรงเรียน
ชุมชน ต.หนองบัว และ
3) สำนักงานการศึกษา
นอกโรงเรียน ต.หนองบัว
3 หน่วยงาน

เชิงคุณภาพ
1. ได้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
มีระบบกลไกในการดำเนินการ
และมีระบบการจัดเก็บ
ค้นสารสนเทศ
2. มีวัสดุสารสนเทศใ
นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ทั้งวัสดุตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ.ฉันทนา เวช
โอสถศักดา
086-8959229

10 บริการวิชาการด้านสื่อ
นฤมิตสู่ชุมชนตำบล
หนองบัว อำเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม


วท.บ. สื่อน
ฤมิต(คณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ)


องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

     
11 โครงการสื่อสารเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีต่อโครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว อำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

วท.บ.นิเทศ
ศาสตร์บัณฑิต
(คณะวิทยา
การสารสนเทศ)

ตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การประชาสัมพันธ์ให้กับ
พนักงานด้านการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีไม่ต่ำกว่า 20 คน
2. นิสิตเข้าร่วมโครง
การไม่ต่ำกว่า 40 คน

เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความพึงพอใจต่อรูป
แบบการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์
2. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการและสามารถ
ดำเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.นิสิตสามารถปฏิบัติ
งานร่วมกับชุมชนและ
สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านการวิจัย
มาใช้ในการศึกษา
รูปแบบการสื่อสาร
ในชุมชน
อาจารย์พวงชมพู
ไชยอาลา
แสงรุ่งเรืองโรจน์
081-5470331
Puangchompu.c
@msu.ac.th


12 โครงการระบบภูมิสาร
สนเทศกับงานบริหารและ
จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน
การเกษตร

วท.บ.ภูมิสาร
สนเทศ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
และเทคนิคพิเศษในการเชื่อม
โยงการบริหารจัดการข้อมูล
เชิงพื้นที่และการอนุรักษ์ทรัพ
ยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโน
โลยีระบบภูมิสารสนเทศ
1.การอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
2.ทักษะการใช้เทค
โนโลยีภูมิสารสนเทศ
อ.นฤเศรษฐ ประ
เสริฐศรี
085-7729797
Prasertsri_so
@hotmail.com

13 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับจัด
การเรียนการสอนโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว อำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหา
สารคาม

เทคโนโลยีสาร
สนเทศและ
การสื่อสาร

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว
อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม

1.พัฒนาระบบบริหารจัด
การเรียนการสอนสำหรับ
โรงเรียนตำบลหนองบัว
2.จัดอบรมการใช้งานระบบ
ดังกล่าวแก่ครูและนักเรียน
ภายในโรงเรียน

อบรมความรู้และทักษะ
การใช้ระบบสารสน
เทศที่จำเป็นต่อการเรียน
การสอน
ผศ.อนิรุทธ์
โชติถนอม
085-0078455
anirut@
msu.ac.th

คณะเทคโนโลยี (จำนวน 4 โครงการ)      
14 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตไม้ดอกของชุมชน
หมู่บ้านทุ่งนาเรา
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

วท.บ.นวัตกรรม
ภูมิทัศน์และ
การจัดการ
(คณะเทคโนโลยี)
หมู่บ้านทุ่งนาเรา
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

1.ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก
ของชุมชนหมู่บ้านทุ่งนา
2.ส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ผ่านการปฏิบัติจริงของนิสิต
3.เชื่อมโยงเนื้อหาการสอน
ในรายวิชาของหลักสูตรและ
ปลูกฝังการมีจิตอาสาของ
คณาจารย์และนิสิตต่อชุมชน
4.บรรยายและสาธิตการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ
และการสกัดป้องกันกำจัดโรค
และแมลงการจัดการระบบ
การให้น้ำและการควบคุม
ให้มะลิออกดอกทั้งปี
เชิงปริมาณ
เพิ่มชนิดดอกไม้ชนิด
ใหม่ คือ ดาวเรือง
กุหลาบ และพุด
เชิงคุณภาพ
ได้ดอกไม้คุณภาพดี
ชนิดใหม่ในการร้อย
มาลัย

รศ.ดร.มาระตรี
เปลี่ยนศิริชัย
089-4821130
maratreep
@gmil.com


15 ระบบการจัดการปลูก
มะลิแบบยั่งยืนของ
ชุมชนหมู่บ้านทุ่งนาเรา
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

วท.บ.เทคโนโลยี
การเกษตร
(คณะเทคโนโลยี)


หมู่บ้านทุ่งนาเรา
อ.เมือง จ.มหา
สารคาม

1.เพิ่มผลผลิตดอกมะลิ
ของชุมชน
2.ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมี
สารเคมีป้องกันกำจัดโรค
และแมลง
3.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
4.ผลิตปุ๋ยเคมี สารเคมี
ป้องกันกำจัดโรคและ
แมลง

1.เพิ่มผลผลิต
จำนวนดอกมะลิ
2.เพิ่มจำนวนผู้ผลิต
ดอกมะลิ
3.ผลการใช้สารเคมี
ในการผลิตดอกมะลิ
รศ.มาระตรี
เปลี่ยนศิริชัย
089-4821130
maratreep
@gmail.com

16 โครงการการพัฒนา
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อการเกษตร

วท.บ.เทคโน
โลยีชีวภาพ
(คณะเทคโนโลยี)

ตำบลบ้านเกิ้ง
อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และ
มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
2. เพื่อการบูรณาการทางด้าน
ความรู้ด้านวิชาการในการ
แก้ปัญหาให้ชุมชนและสังคมได้
3. เพื่อให้เกษตรกรในชุมชน
มีส่วนในการพัฒนาการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากผัก
ตบชวาและวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร
เชิงปริมาณ
1.เกษตรกร อาจารย์
และนิสิตร่วมพัฒนา
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพจากผักตบชวา
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 80%
ของเป้าหมาย
2. มีเกษตรกร อาจารย์
และนิสิตภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเข้า
ร่วมการพัฒนาการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจาก
ผักตบชวามีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 80%

เชิงคุณภาพ
1. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งหมักผักตบชวาร่วม
กับวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ลดรายจ่ายครัวเรือน
ได้

อ.บุษบา ธระเสนา
089-7157009
busabatha
@yahoo.com

17 การจัดการโรงอาหาร
ของโรงเรียนตาม
มาตรฐาน GMP

วท.บ.เทคโน
โลยีการอาหาร

โรงเรียนพระ
กุมารมหาสารคาม
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
1.อบรมบุคลากรและผู้มีส่วน
ได้เสีย (คนครัว ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง) ด้านการจัดการ
โรงอาหารตามหลัก GMP
2..ให้คำแนะนำการปรับปรุง
สถานที่จริงสำหรับการผลิต
อาหารตามหลัก GMP และ
ออกใบรับรองกรณีผ่านเกณฑ์
3.นิสิตและอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการได้นำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และนำมาพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย
1.คู่มือการจัดการ
โรงอาหารโรงเรียน
ตามหลักการ GMP
จำนวน 3 เรื่อง
2.โรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่
ประกอบอาหารตาม
หลัก GMP
3.นิสิต อาจารย์ม
ีความรู้และทักษะ
ในด้าน GMP
ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
081-9756353
anuchitac@
yahoo.co.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (จำนวน 2 โครงการ)      
18 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการจัดการ
ขยะ

การจัดการสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
(คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร
ศาสตร์)
โรงเรียนเทศบาลส่อง
นางใย ตำบลตลาด
อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

1. เพื่อศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรในด้านการจัด
การขยะ
2. การถ่ายทอดความ
รู้ด้านการจัดการขยะ
3. เพื่อลดปัญหาขยะชุมชน
ในพื้นที่และเป็นการใช้
ประโยชน์ของขยะในด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
2.ได้ระบบก๊าซชีวภาพ
ที่ผลิตจากขยะอินทรีย์
เพื่อใช้เป็นก๊าซหุงต้ม
ในโรงเรียน 1 แห่ง
ระดับถังชีวภาพ 2 ถัง
ระบบปุ๋ยหมักจาก
การย่อยสลายขยะ
อินทรีย์โดยไส้เดือน
ดิน 2 ถัง ระบบถังขยะ
4 ประเภท 2 ชุด 8 ถัง
ธนาคารขยะ 1 แห่ง

เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ได้ก๊าซชีวภาพที่ผลิต
จากขยะอินทรีย์เพื่อ
ใช้เป็นก๊าซหุงต้มใน
โรงเรียน
อ.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
086-54643051
Sunantha.l@
msu.ac.th

19 โครงการเยาวชนสัมพันธ์
รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห่างไกลยาเสพติด

เทคโนสิ่งแวดล้อม
(คณะเทคโนโลยี)
บ้านลาดพัฒนา
หมู่ 1
ต.ลาดพัฒนา
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

1.เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี
ให้กับประชาชนและเยาวชน
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน และสร้างภูมิคุ้ม
กันต้านยาเสพติด
2.ให้เยาวชนได้รับความรู้
และการฝึกปฏิบัติประสบ
การณ์จริงในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
3.สร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
เติมด้านสิ่งแวดล้อมนอก
ห้องเรียนให้กับเยาวชน
ในชุมชน
เชิงปริมาณ
1. รายงานผลการปฏิบัติ
งานจากเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
2. เยาวชนเข้าร่วมโครงการ
จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน
3. นิสิตเข้าร่วมโครงการ
จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน

เชิงคุณภาพ
1. ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
โครงการในระดับ มาก
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
อ.ยุวดี ไชยเชษฐ์
081-9747829
Yuvadee.c@
msu.ac.th

คณะคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ (จำนวน 3 โครงการ)      
20 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดแก่สหกรณ์
ประมงผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำอำเภอโกสุมพิสัย
จำกัด

วท.บ.ประมง
(คณะสัตวแพทย์
และสัตวศาสตร์)
สหกรณ์ประมง
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำโกสุมพิสัย
จำกัด บ้านยางน้อย
ต.ยางน้อย
อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม

1.ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคปลาน้ำจืด การวินิจฉัย
และป้องกันรักษา
2.ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตอาหารต้นทุนต่ำ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด
4.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้เรื่องการตรวจและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
ตัวชี้วัด
1อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคปลาน้ำจืด
การวินิจฉัยและป้อง
กันรักษา
2.อบรมความรู้เกี่ยว
กับการผลิตอาหารต้น
ทุนต่ำ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลย
ีการเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด
4.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้เรื่องกา
รตรวจและปรับปรุง
คุณภาพน้ำเบื้องต้น
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
เอกพล วังคะฮาต
Eakapol.w
@msu.ac.th

21 โครงการร่วมเรียนรู้และ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ใน
ระบบอินทรีย์ ชุมชน
ตำบลโคกพระ อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

วท.บ.สัตวศาสตร์
(คณะสัตวแพทย์
และสัตวศาสตร์)
ชุมชนตำบล
โคกพระ
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

เรียนรู้และพัฒนาวิชาการ
ทางด้านการเลี้ยงสัตว์
ในระบบอินทรีย์
งานวิจัยร่วมกับชุมชน จ
ำนวน 3 โครงการ
อาจารย์จักรพงษ์ ชายคง
08638625597
Chakrapong_
chaikong
@hotmail.com


22 โครงการ "รู้-สู้โรค
ฉี่หนู หลังภัยน้ำท่วม"

  หมู่บ้านโขง
กุดเวียง
ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

     
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (จำนวน 1 โครงการ)      

23

รอบ 2

พัฒนาศักยภาพ
ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
บรรพชีวิต
ศูนย์วิจัยและการ
ศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา

1.แหล่งได
โนเสาร์ภูน้อย
อ.คำม่วง
จ.กาฬสินธุ์
2.อบต.ดินจี่
อ.คำม่วง
จ.กาฬสินธุ์
1.พัฒนาชุดความรู้เรื่อง
บรรพชีวินในท้องถิ่น
เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
บรรพชีวิน
2.ให้เยาวชนในท้องถิ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์มีความ
รู้ความเข้าใจทางด้าน
บรรพชีวิตวิทยา และ
มีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ซากดึกดำบรรพ์ในเขต
พื้นที่ชุมชนที่ถูกต้อง
3.พัฒนาศักยภาพเยาวชน
เป็นมัคคุเทศก์รองรับ
การท่องเที่ยวอันจะนำ
มาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโดยเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

ดร.วราวุธ สุธีธร
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (จำนวน 1 โครงการ)      
24

รอบ 2

การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การใช้ประโยชน์
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชุมชน
โคกหินลาด ต.นาข่า
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ป่าชุมชน
โคกหินลาด
ต.นาข่า
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
1.ศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบทบาท
หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศของป่า
โคกหินลาด
2.วิเคราะห์ปัญหาการ
ใช้ประโยชน์จากป่าของ
ชุมชนโดยรอบป่าโคก
หินลาด
3.สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชน
องค์กรท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการพื้นที่ป่า

เชิงปริมาณ
1.จำนวนชุมชนมีความ
รู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในชุมชนป่าโคกหินลาด
2.จำนวนเครือข่ายเพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ
1.ระบบคุณภาพของ
การใช้ประโยชน์จากป่า
2.ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนในการจัดการ
ป่าชุมชน
อ.ดร.สุดารัตน์
ถนนแก้ว
086-2268160
sthanonkeo
@gmail.com

"ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"