ข้อมูลสังเขปกิจกรรมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ (รอบที่ 1:7 โครงการ/รอบที่ 2:1 โครงการ)

"กลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ"
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จำนวน 3 โครงการ)
ลำดับ โครงการ สาขา/คณะ พื้นที่ปฏิบัติงาน กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก
1 โครงการการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักสร้างเสริมสุขภาพหลัก
สูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมกับชุมชนตำบลกุดใส้จ่อ
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์

ชุมชนตำบลกุดใส้จ่อ
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
- เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ส.บ.) โดยวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นภาค
ปฏิบัติในชุมชน ในการ
พัฒนาสมรรถนะ
(Competency)
ของนักสร้างเสริมสุขภาพ
และมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพ

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. พัฒนาสมรรถนะหลัก
(Core Competency)
ของนักสร้างเสริมสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน และ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพ
2. ปรับปรุงรายวิชาให้
มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด
และสร้างทักษะด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้น
ภาคปฏิบัติร่วมกับชุมชน

3. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนจากเหตุการณ์จริงใน
ชุมชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning;PBL)

เชิงปริมาณ
1. มีการจัดการเรียนการสอน
เหตุการณ์จริง โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based
learning;PBL) ร่วมกับ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) และชุมชนใน
3 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยา
การระบาด วิชาอนามัยครอบครัว
และวิชาระบบประกันสุขภาพ
2. มีเครือข่ายการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
สุขภาพในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน
3 เครือข่าย
3. ได้พัฒนาหลักสูตร สาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ที่มีสมรรถนะ
(Competency) ของนักสร้าง
เสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพ ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และชุมชน จำนวน
1 หลักสูตร

เชิงคุณภาพ
1. มีพัฒนาสมรรถนะหลัก
(Core Competency)
ของนักส่งเสริมสุขภาพ
ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพ
2. มีพัฒนาสมรรถนะหลัก
(Core Competency)
ของหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
ให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะของนักสร้าง
เสริมสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นวิชาชีพ
3. มีพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนจากเหตุการณ์จริง


ผศ.ดร.วรพจน์
พรหมสัตยพรต
081-8736864
Vorapoj_p2004
@hotmail.com

2 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สดใส ใส่ใจสุขภาพประชาชน
(บ้านหัวหนอง)

วท.บ. อนามัยสิ่ง
แวดล้อมและอาชีว
อนามัย

บ้านหัวหนอง
ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและ
ความต้องการด้านสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน และ
นิสิตหลักสูตรอนามัยสิ่ง
แวดล้อมและอาชีวอนามัย
2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนให้มีความรู้ความ
สามารถในด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างยั่งยืน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน

เชิงปริมาณ
1. ได้แนวคิดและความ
ต้องการด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมชุมชน
2. ชุมชนมีความรู้ความ
สามารถในด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3. มีกิจกรรมและกระบวน
การมีส่วนร่วมในการทำงาน
ระหว่างกลุ่มคณะ นิสิต
และชุมชน อย่างต่อเนื่อง
4. มีแผนการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อ
ลดปัญหาโลกร้อน

เชิงคุณภาพ
1. เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรชุมชนในการพัฒนา
ด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เกิดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และลดปัญหาโลกร้อน
ผศ.ดร.วีระศักดิ์
สืบเสาะ
081-7683240
Weerasak.s
@msu.ac.th


3 โครงการอาหารปลอดภัย
ชุมชนใส่ใจสุขภาพ

วท.บ. โภชนาการ
และการจัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร

บ้านลาดพัฒนา หมู่ 1 หมู่2 หมู่ 6 และหมู่ 19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1. เพื่อประเมินสุขาภิบาลอาหาร
ของร้านจำหน่ายอาหารในชุมชน
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารปน
เปื้อนในอาหารในกลุ่มเสี่ยงที่
จำหน่ายในชุมชน
2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในอาหาร และ
การสุขาภิบาลอาหารให้กับ
ผู้จำหน่ายอาหารในชุมชน
3. เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
การเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย
ให้กับประชาชนในชุมชน

  อ.สุวิมล สงกลาง
083-5603331
Suwimon_sk
@hotmail.com

คณะพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 1 โครงการ)    
4 โครงการการตรวจสุขภาพ
เชิงรุกและการจัดตั้งคลินิก
สุขภาพดี DPAC ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
โดยเครือข่ายสุขภาพชุมชน
พย.บ.พยาบาลศาสตร์

บ้านขามเรียง
ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
1. เพื่อศึกษาสภาพสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ ของประชาชน
ในหมู่บ้าน
2. เพื่อให้มีการจัดบริการดูแล
สุขภาพเชิงรุกแก่เกษตรกรและ
ประชาชนทุกวัยในหมู่บ้าน
3. เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและ
สูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. คลินิกสุขภาพชุมชน
1 แห่ง
2. แกนนำสุขภาพระดับ
ชุมชน 30 ราย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. คัดกรองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน ตลอดจน
กระตุ้นให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง กลุ่มเป้าหมาย
คือ ประชาชนและเกษตรกร
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ
100 คน
2. กำหนดมาตรการเชิงรุก
และบริการที่เหมาะสม
สำหรับประชาชนที่ได้รับ
การคัดกรองโรคจากสารเคมี
และสารเคมีตกค้าง เป้าหมาย
คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยวสูง
และกลุ่มป่วยรายใหม่
(ลดป่วย)
3. สร้างระบบเฝ้าระวัง
และป้องกันความเสี่ยง
โรคจากสารเคมีและ
สารเคมีตกค้าง คือ คลินิก
สุขภาพชุมชน 1 แห่ง
ดร.สุรชาติ
สิทธิปกรณ์
088-5622456
Surachat_sit
@hotmail.com

คณะเภสัชศาสตร์ (จำนวน 1 โครงการ)    
5
โครงการบ้านมะกอก
ร่วมใจ พึ่งตนเองได้ด้วย
สมุนไพรและการใช้ยา
อย่างเหมาะสม

ภ.บ.บริบาลเภสัชกรรม

บ้านมะกอก หมู่ที่ 5,12,13,19,23
ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

     
คณะแพทยศาสตร์ (จำนวน 3 โครงการ)    
6
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในเขตเทศ
บาลเมืองมหาสารคาม

พ.บ.แพทยศาสตร์

เทศบาลเมือง มหาสารคาม 1.พัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ
โดยใช้ ICF สำหรับคนพิการ
ในเขตเทศบาลเมือง มหาสาร
คาม
2. หาแนวทางการใช้ฐานข้อ
มูลคนพิการที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อวางแผนการให้บริการฟื้น
ฟูสมรรถภาพ
3. เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม
4. พัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง
มหาสารคาม และ/หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
โรงพยาบาลมหาสารคาม
และ ศูนย์สุขภาพชุมชน
(primary care units)
ตลอดจน ชมรม/สมาคม
คนพิการในจังหวัดมหา
สารคาม

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. มีฐานข้อมูลคนพิการ
ทุกคนในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 100%
ฐานข้อมูล
2. คนพิการทุกคนได้รับ
การตรวจประเมินสมรรถน
ะโดยใช้แบบสอบถาม
ICF 90 %
3. คนพิการที่มีความต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือเป็น
อย่างมาก 10 % แรก
ได้รับความช่วยเหลือด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 80 %
4. มีการพัฒนาภาคีเครือข่าย
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 1 เครือข่าย
5. นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3
ในหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สำรวจคนพิการ และร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 96 คน

ตัวชี้ผลลัพธ์
1. มีต้นแบบการประเมิน
สมรรถนะคนพิการโดย
ใช้แบบสอบถาม ICF
100% แบบ
2. ทุกภาคส่วนมีแบบแผน
การช่วยเหลือคนพิการ
ตามสมรรถนะ 50%
หน่วยงาน
ดร.พญ.ศิรินาถ
ตงศิริ
089-1380908
stongsiri@
yahoo.co.uk

7 โครงการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางการ
แพทย์แผนไทยต่อ
การดูแลผู้ป่วยโรค
อัมพาตในเขตความ
รับผิดของศูนย์สุข
ภาพชุมชนเมือง
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

แพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต

ชุมชนเมือง
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์
อัมพาตที่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
2. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัม
พฤกษ์ อัมพาต ที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
สามารถนำความรู้ทาง
การแพทย์แผนไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างคู่มือตัวแบบการ
ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

ตัวชี้วัดผลผลิต
- คู่มือตัวแบบการดูแล
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ด้วยการแพทย์แผนไทย
1 เล่ม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
และมีผลการรักษาที่ดีขึ้น
50%
- ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถ
นำความรู้ด้านการดูแล
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ทางการแพทย์
แผนไทยไปปรับใช้กับ
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ได้ 70%

อ.จิตรลดา คงคำ
083-3261155
Chuhu_nice_123
@hotmail.com

8
(รอบที่ 2)
โครงการแนวทาง
การจัดการเชิงรุก
เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในชุมชน

สาขา วทบ.เวชกิจ
ฉุกเฉินคณะแพทย
ศาสตร์

ชุมชนอำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
1.ศึกษาสถานการณ์การเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยของจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพการทำงาน,จุดแข็ง
,จุดอ่อนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยว
ข้องตามหลัก PDCA
2.ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยว
กับอุบัติเหตุ อุบัติภัยสู่ชุมชน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
ตามหลัก KM
3.พัฒนาการเรียนกาสอน
ในหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน

1.นิสิตเข้าร่วมโครงการ
ระดับจังหวัด 3 กิจกรรม
2.นิสิตเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(64 คน)
3.รายวิชาในหลักสูตร
ได้รับการพัฒนา จำนวน
2 รายวิชา
4.ประชาชนในพื้นที่จัง
หวัดมหาสารคามประสบ
อุบัติเหตุทางจราจรลดลง
นายแพทย์วิทยา
จารุพูนผล
081-9096106
vithya.j@
msu.ac.th


"ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"