ประมวลภาพกิจกรรม

"ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"