Facebook กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Facebook แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
เว็บไซต์หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการบริการวิชาการสู่สังคม หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
เว็บไซต์ไทย-ลาว ครั้งที่ 10
เว็บไซต์เทา-งามสัมพันธ์
เว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
เว็บไซต์โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์วิชาการพัฒนานิสิต
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
เว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาบันฑิตในอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์จัดหางาน
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วิทยุออนไลน์ สถานีชีวิต นิสิต มมส
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ อยากรู้ว่าตัวเองถนัดด้านไหน เหมาะสมกับอาชีพอะไร
เว็บไซต์วิชาภาวะผู้นำ