Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
เกี่ยวกับกองกิจการนิสิต
◈  ประวัติความเป็นมา
◈  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
◈  โครงสร้างหน่วยงาน
◈  แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
◈  แผนปฏิบัติราชการ
◈  คำสั่งผู้บริหารกองกิจการนิสิต
 

ประวัติความเป็นมา
    กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 ก
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน2538 มีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4และ 7 วรรค 2 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี
เป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต และกองแผนงาน ปัจจุบันกองกิจการนิสิต
ตั้งอยู่ที่อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
44150
โทร 043-754388

วัตถุประสงค์ (Objectives)
กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
  1.ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตกำลังคน กองกิจการนิสิตได้จัดบริการต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านทุนการศึกษาด้านแนะแนว และด้านการจัดหางานสำหรับนิสิตระหว่างเรียน และ นิสิตที่ กำลังจะจบการศึกษา
ตลอดจนด้านสวัสดิภาพนิสิตเป็นต้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาของนิสิตและ ส่งเสริมให้นิสิต มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคล เนื่องจากการศึกษาขั้นอุดมศึกษามิใช่เป็นเพียง
การเตรียมบุคคลให้ออกไปประกอบอาชีพเท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของนิสิตด้วย ดังนั้น กองกิจการนิสิต
จึงจัดให้มีงานที่ช่วยในการพัฒนานิสิต เช่นงานแนะแนว งานกิจกรรมนิสิต และ งานวิชาการที่ให้ความรู้ต่าง ๆ
เพื่อช่วยให้นิสิตมีความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้นำและสามารถทำงาน ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง มีความสุขรวมทั้ง 
ที่สมบูรณ์ ในด้านความรู้ สติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
  3.ช่วยสนับสนุนในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยงานกิจกรรมนิสิต ได้จัดให้มี นิสิตร่วมกันทำกิจกรรม
ในด้านทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีอาจารย์ ข้าราชการ และ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ช่วยให้คำแนะนำแก่นิสิตในด้านนี้ด้วย
  4.นอกจากหน้าที่ทั้งสามประการที่กล่าวมาในข้างต้น องค์กิจการนิสิตยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย
เพื่อช่วยสนับสนุนหน้าที่อื่น ๆของ มหาวิทยาลัยในด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าในทางวิชาการ
และในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอีกด้วย


 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3,132
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,671
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  133
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  47,708
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University