Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
เกี่ยวกับกองกิจการนิสิต
◈  ประวัติความเป็นมา
◈  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
◈  โครงสร้างหน่วยงาน
◈  แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
◈  แผนปฏิบัติราชการ
◈  วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
 
ปรัชญา
พหุนฺ ปณฺฑิโต ชีเว (ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน)
วิสัยทัศน์
กองกิจการนิสิต เป็นศูนย์กลางการบริการ และการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ
1.ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสวัสดิการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ทั้ง 5 ด้าน
2.การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ สวัสดิการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต
3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
อัตลักษณ์ นิสิต มมส
"นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน"
เอกลักษณ์ มมส

"การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน"

 
 
 
 
 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
จุลสารกองกิจ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  4
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  8,221
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  257
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  3,861
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  366
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  24,567
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University