Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
• บุคลากร กองกิจการนิสิต
 
Untitled Document
Untitled Document
ผู้บริหารกองกิจการนิสิต
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

โทรศัพท์ 043-754388 ภายใน 7201
Email : bungon.k@msu.ac.th
 
 
 
 
 

อาจารย์อังคณา พรมรักษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต

โทรศัพท์ 043-754388 ภายใน 7200
Email : -

 
 
 
 

นายปลวัชร ปัดเสน
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

โทรศัพท์ 043-754388 ภายใน 7278
Email : -

 

Untitled Document
งานบริหารทั่วไป
     
 
นางสาวพัชรากร ภูมิพฤกษ์ 
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป/งานบุคคล
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7234
Email : -
 
นางสาวอินทิรา ผดุงสิทธิกุล
ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7237
Email : intira.p@msu.ac.th

นางสาวปติพากร ถาปราบมาตย์
ตำแหน่ง :: นักกิจการนักศึกษา

งานการเงิน
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7234
Email : patipakorn.t@msu.ac.th

นายอิทธิพล ลืออำนาจ
ตำแหน่ง ::นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7237
Email :-
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะพิมพ์
ตำแหน่ง ::นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7233
Email : janpen.j@msu.ac.th
นายพจนรัตน์ รัตนบุรมย์
ตำแหน่ง ::นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7233
Email : -
นางสาวณัฐกฤตา ดำรงชาติ
ตำแหน่ง ::เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการและการประชุม
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7252
Email : -
นางมนัสนันท์ ทรงอาจ
ตำแหน่ง ::เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน กพร./งานบริหารความเสี่ยง
งานประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7241
Email : manatsanun.s@msu.ac.th
นายมนตรี เทมียโก
ตำแหน่ง ::เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานแผนงบประมาณ
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7236
Email : montree.tha@msu.ac.th
นางสาวพรวิจิตร ศรีชื่น 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7214
Email : -
นางสาวฐาปนี จันทะบุผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7215
Email : -
นายมงคลชัย กว้างสวาสดิ์
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7252
Email : -
นายสุพจน์ เหล่าพิเดช
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7252
Email : -
นายเชาวลิต พลตื้อ
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7252
Email : -
Untitled Document
กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต
นายฤทธินนท์ นามศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานทุนและแนะแนว
โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7211
Email : -

ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
ตำแหน่ง :: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7204
Email : pinongka@windowslive.com

นางสาวบุญชู อันบุรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7210
Email : -
 
นายวรชัย จันทพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7212
Email : suriya.j@msu.ac.th
นางสาวภัทรวดี ชนะชัย
ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7215
Email : rungrudee.c@msu.ac.th
นางสาวปาลิดา แสนวา
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7215
Email : palida.s@msu.ac.th


• งานสนับสนุนนิสิตพิการ
 
นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7275
Email : ning.dss@msu.ac.th
นางสาววนิดา ใหม่คามิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7275
Email : BeeVanida4619@gmail.com
• งานสวัสดิภาพนิสิต
นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานสวัสดิภาพนิสิต
โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายวัชระพล สิงห์จินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : watcharapon.s@msu.ac.th 
นางสาวจันจิรา ศรีคงเพ็ชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายทศพร ภูมิมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายปวรินทร์ ลี้รัตนวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายสมศักดิ์ ใกล้กลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายศุภชัย มูลเหลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายเมธากุล ทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายวีรศักดิ์ ไชยโสดา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายอนุพงษ์ ดีจันดา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายพรอุดม ไชยหาร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
นายประวิทย์ ขิณโรจน์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ :: 08-1965-6925 ภายใน 7219
Email : -
 
 
     
Untitled Document
กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
     
 
 
นายพนัส ปรีวาสนา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7273
Email : -

นายสุริยะ สอนสุระ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7264
Email : suriya.s@msu.ac.th

นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7264
Email : -
นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7264
Email : rungrod.c@msu.ac.th
นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7269
Email : -
Untitled Document

กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ

 
 

นางสาวลักขณา ศิริเรียง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7238
Email : -

นายทวีชัย พรมชาติ
ตำแหน่ง :: นักกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7242
Email : -

นายจิรายุ จิตต์น้อม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7242
Email : -
นายนิติทัศน์ รัตนฐานู
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7242
Email : -
นายวันชัย เนื่องอุดม
ตำแหน่ง :: พนักงานเข้าเล่ม

โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7256
Email : wanchai.n@msu.ac.th
 
 
 
 
Untitled Document
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต
     
 
นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7258
Email : kongkit@msu.ac.th
 
 

นายอติรุจ อัคมูล
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 043-754-388 ภายใน 7258
Email : atiruj.a@msu.ac.th

 
Untitled Document
งานวินัยนิสิต
     
 
นายจรัญ วิชาคุณ
ตำแหน่ง :: นิติกร

หัวหน้างานวินัยนิสิต
โทรศัพท์ :: 043-754-408 ภายใน 7276
Email : jaran.w@msu.ac.th
 
 


 
 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3,132
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  7
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,671
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  133
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  47,708
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University