ขอเชิญ ชาว มมส ทุกท่านร่วมต้อนรับ 12
สถาบันเครือไทย-ลาวสัมพันธ์ ในระหว่าง
วันที่ 5-7 ธันวาคม2554 ร่วมชม ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ของแต่ละสถาบัน ณ ลานหน้าอาคารบรม
ราชกุมารี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในงานมีกิจกรรมฐานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การแสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง
การทำงานการพัฒนาต่อยอดการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไปให้เกิดนวัตกรรม
ทางความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการทัศนศึกษาวิถีชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึง
วัฒนธรรมจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
www.sa.msu.ac.th
Tel::043-754388
email::kongkit@msu.ac.th